HEDEF GİRİŞİM YATIRIM SÜRECİ

Girişimciler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çekmektedirler. Deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin, işin başında gerekli olan çekirdek ve başlangıç sermayesini veya işlerini büyütmek için gerekli olan ilave sermayeyi banka kaynaklarını kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları pek mümkün olamamaktadır.

Şu anda bu boşluk genellikle girişimcilerin ya kendileri, arkadaş ve aile çevresinden sağladıkları kaynaklarla ya da  devlet kaynaklı desteklerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki bu kaynak gelişmiş batı ülkelerinde, yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından itibaren destekleyerek yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan, iş melekleri adı verilen bir sınıf veya daha profesyonel ve kurumsal yapı olan girişim sermayesi fonları tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca, girişim sermayesi fonları ve iş melekleri yatırım yaptıkları şirketlere finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan yönetsel ve stratejik desteği de sağlayarak şirketlerin daha hızlı büyümelerine de büyük katkı yapmaktadırlar.

Ülkemizde bu boşluğu gören şirketimiz girişimciliğin başından itibaren desteklenmesi için kendisine;

Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni pazarlar, yeni teknoloji veya ürün, yeni bir üretim şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım yapmayı,

Ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ'lere finansman ve yönetsel destek sağlamayı,

Girişim sermayesi ve iş melekleri modellerinin ülkemizde de gelişmesi ve farkındalıklarının artırılması için gerekli altyapıyı oluşturmayı misyon olarak edinmiştir.

Yatırım Kriterleri

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. proje başvurularını projelerin aşağıda belirtilen yatırım kriterlerine uygunluğu yönünden değerlendirmektedir;

Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı’nın son yayınlamış olduğu tebliğ esas alınmaktadır),
Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması,
Girişimci şirketin gelecekteki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması,
Proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması,
Proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması,
Yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. en fazla yüzde 49 oranında hisse satın almaktadır. Başvuruda bulunan şirketlerin talepleri de göz önünde bulundurularak, başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu şirketler olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Dolarına kadar yatırım yapılmaktadır.

Başvuru Süreci

Şirketimizde proje değerleme süreci üç aşamada yapılmaktadır. Bu sürecin tamamlanma süresi girişimcinin iş birliği hızına bağlı olarak 3 ila 6 ay arasında değişmektedir. Bu aşamalar;

1. Aşama: Ön değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada şirketimiz ile ortaklık yapmak isteyen proje sahibi, “Başvuru Formu ”nu doldurarak online başvuruda bulunur. Sunulan iş fikri,
HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. lider sermayedarı tarafından yatırım stratejisi ve yatırım kriterleri çerçevesinde incelenir. Ön değerlendirme sonucu iş yoğunluğuna bağlı olarak en kısa sürede başvuru yapan girişimciye iletilir.

2. Aşama: “İş Planı Oluşturma ve Mali Hukuki İnceleme” aşamasıdır. Ön değerlendirme aşamasını geçen proje sahipleri ile karşılıklı, “İş Planı” oluşturulur. İş planı, HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kuruluna sunulur.

Sunulan “İş Planı”nın uygulanabilir bulunması halinde, girişimciye "Ortaklık Niyet Mektubu" gönderilir. (Bu anlaşma metni, ortaklığın hangi şartlar altında yapılmasının niyet edildiğini göstermektedir.)

Niyet Mektubu üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra; şirketin bağımsız bir denetim firması tarafından mali, avukatlar tarafından ise hukuki denetimi yapılır. Bu denetimle eş zamanlı olarak Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ya da gerekli görülmesi halinde profesyonel bir danışman kuruluş tarafından da şirketin fizibilite raporu hazırlanabilir. Mali ve hukuki incelemeye ilişkin giderler girişim şirketleri tarafından karşılanır.

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., firma değerlendirme raporları çerçevesinde, şirketi ve fizibilite sonucunda çıkan şirket değerini yönetim kurulunda inceler. Yönetim kurulundan yatırım kararının çıkması durumunda, HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin katılım miktarı ve bunun karşılığında alacağı hisse oranı tespit edilir.

3. Aşama: Yatırım aşamasıdır. Bu aşamada yönetim kurulundan çıkan yatırım teklifi girişimciye sunulur. Girişimci ile yapılan müzakereler sonucu anlaşmanın sağlanması durumda HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından şirketin ortaklık öncesi denetimi yapılır. Şirketin "Anonim Şirket" dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte "Ortaklık Katılım Sözleşmeleri" imzalanarak ortaklık resmen başlamış olur.

Yatırım Sonrası Süreç

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin portföy yönetim tarzı, hiçbir suretle yatırım yaptığı şirketlerin günlük işlerine ve yönetimine karışmak değil; sahip olacağı bazı haklar ve tecrübesi sayesinde bu şirketlere yaşam eğrilerinin her aşamasında yol gösterici rol oynayarak büyümelerini sağlamaktır.

Bu anlamda yatırım yapılan şirkette, duruma göre kendi alanında uzman olan yönetim kurulu üyesi atanabilir ya da yönetim kurulu toplantılarına temsilci gönderilebilir. Hangi metodun uygulanacağı pay sahipliği sözleşmesinde belirtilir. Şirket yönetim kurulu düzenli aralıklarla toplanır ve şirketle ilgili tüm yönetsel, finansal ve stratejik kararlar yönetim kurulu toplantılarında alınır.

Ayrıca HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırım yaptığı şirketlerin denetimini sağlamak amacı ile gerekli görülmesi halinde bağımsız denetçi atanmasını talep edebilir. Şirketin finansman yönetimi konusunda eksikliklerinin görülmesi halinde de finansman yöneticisi HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından atanır.

Şirketler 6 ayda bir tarafımızca ve yılda bir bağımsız denetimden geçirilmektedir.

Çıkış Stratejisi

Çıkış alternatifleri belirlenirken yatırımın sürekliliği ve karlılığı da gözetilerek ortalama 5 yıl içerisinde çıkılması hedeflenmektedir. Çıkış stratejisinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya daha fazlası kullanılabilir;

Halka Arz:

Halka arz girişim sermayesi yatırımlarında en çok tercih edilen çıkış yöntemlerinden biridir. Şirket istenilen büyüklüğe, karlılığa ve performansa ulaştığında halka arz çıkış için çok uygun olabilir.


Stratejik Ortağa Satış:

Halka arzdan sonra en çok karşılaşılan yöntemdir. Uygun bir stratejik ortak, şirketin elde edeceği sinerjiyi göz önünde bulundurarak şirket değerinin üzerine bir prim koyarak satın alabilir. Yatırımcılara yüzde 100 çıkış sağladığı gibi, halka arzdan çok daha basit ve düşük maliyetlidir.
Finansal Ortağa (Diğer bir Girişim Sermayesi Fonuna/Yatırım Ortaklığına) Satış: Girişim Sermayesi Fonları/Yatırım Ortaklıkları (GSF/GSYO'lar) şirketi diğer bir GSF/GSYO'ya veya finansal bir kuruluşa satmak isteyebilir. Özellikle halka arzın mümkün  olmayacağı bir ortamda ve stratejik ortak bulunamaması durumunda tercih edilebilir.
Girişimcinin şirkette kalması çok daha yüksek ihtimaldir. Ayrıca finansal ortak şirketi daha iyi yönlendirip, halka arza hazır hale getirebilir.

Şirket Ortaklarına Geri Satış:

Bu çıkış yöntemi GSF/GSYO’lar için öncelikli bir yöntemdir. Bu yöntem diğer çıkış alternatiflerine göre daha az karlı olan bir yöntem olmasına rağmen HEDEF GSYO A.Ş, gerekli gördüğü takdirde yatırımdan bu yöntemle çıkmayı tercih edebilir.